петак 14 јун 2024

Снабдевање водом за пиће

Једна од основних делатности ЈКП „Стандард" Књажевац је захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде. Ову делатност обавља Р.Ј. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода, која врши одржавање целокупне водоводне мреже, дистрибуцију воде до потрошача, реконструкције водоводних линија, прикључења нових корисника као и радове на проширењу система.

Glavna scada

Јавно комунално предузеће поседује лиценцу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за обављање послова у области управљања водама која се односи на снабдевање водом за пиће системом јавног водовода, као и сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода системом јавне канализације.

На овом месту можете добити више информација о водоводном систему, за које је задужено наше предузеће, проблемима и предузетим активностима на побољшању истог.

У наставку дајемо: