ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Општина Књажевац основала је Јавно комунално предузеће „Стандард“ Књажевац дана 28. децембра 1989 године Одлуком о организовању радне организације комуналних делатности „Стандард“ Књажевац као Јавног комуналног предузећа. Јавно комунално предузеће "Стандард" Књажевац је, у свом раду више пута кроз одлуке СО Књажевац, вршило усклађивање са законском регулативом. Важећа одлука којом је регулисан рад Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац је: Одлука о промени Оснивачког акта ЈКП ''Стандард'' Књажевац ради усклађивања са законским прописима (''Сл. Лист Општине'' број 23/2016); Одлука о допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП ''Стандард'' Књажевац ради усклађивања са законским прописима (''Сл. Лист Општине'' број  27/016) и Одлука о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП ''Стандард'' Књажевац ради усклађивања са законским прописима (''Сл. Лист Општине'' број  28/16).

Закони и прописи којима се регулише обављање делатности предузећа

У појединим делатностима, поред напред наведених прописа одговарајући позитивни законски прописи којима се регулише обављање истих:

Снабдевање водом за пиће

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

Управљање комуналним отпадом

Управљањем гробљима и сахрањивање

Остале комуналне делатности

Остале подлоге-прописи које је донео Орган управљања и директор ЈКП „Стандард" Књажевац, а које ово предузеће примењује у свом раду