субота 25 мај 2024

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Општина Књажевац основала је Јавно комунално предузеће „Стандард“ Књажевац дана 28. децембра 1989 године Одлуком о организовању радне организације комуналних делатности „Стандард“ Књажевац као Јавног комуналног предузећа. Јавно комунално предузеће "Стандард" Књажевац је, у свом раду више пута кроз одлуке СО Књажевац, вршило усклађивање са законском регулативом. Важећа одлука којом је регулисан рад Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац је: Одлука о промени Оснивачког акта ЈКП ''Стандард'' Књажевац ради усклађивања са законским прописима (''Сл. Лист Општине'' број 23/2016); Одлука о допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП ''Стандард'' Књажевац ради усклађивања са законским прописима (''Сл. Лист Општине'' број  27/016) и Одлука о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП ''Стандард'' Књажевац ради усклађивања са законским прописима (''Сл. Лист Општине'' број  28/16).

Закони и прописи којима се регулише обављање делатности предузећа

У појединим делатностима, поред напред наведених прописа одговарајући позитивни законски прописи којима се регулише обављање истих:

Снабдевање водом за пиће

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

Управљање комуналним отпадом

Управљањем гробљима и сахрањивање

Остале комуналне делатности

Остале подлоге-прописи које је донео Орган управљања и директор ЈКП „Стандард" Књажевац, а које ово предузеће примењује у свом раду

  • Правилник о рачуноводству за мала и средња правна лица која примењују МСФИ за МСП (УО-бр. 1214 од 28.06.2017.год., бр. 1211 од 28.06.2017.год.);
  • Правилник о рачуноводственим политикама у складу са међународним стандардом финансијског извештавања (УО- бр. 1215 од 28.06.2017.год., бр. 1212 од 28.06.2017.год.);
  • Правилник о канцеларијском и архивском пословању (бр. 830 од 27.04.2017.г.);
  • Правила за обрачун услуга ЈКП“Стандард“ Књажевац ( УО-бр.3798 од 18.10.2005.год.)
  • Правилник за обрачун услуга извоза смећа ЈКП ''Стандард'' Књажевац број 2634 од 26.11.2014. године
  • Правилник о безбедности и здрављу на раду (бр. 719/1 од 02.03.2007.г.);
  • Колективни Уговор ЈКП „Стандард“ Књажевац (број 023-60/2015-02 од 18.12.2015. године);
  • Акт о процени ризика (бр. 2942 од 08.09.2008.год. и бр. 1129 од 14.06.2017.год.);
  • Програм оспособљавања запослених за безбедност на раду (бр. 3292 од 25.09.2008.год.);
  • План мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова у ЈКП“Стандард“ Књажевац (НО-бр.231 од 29.01.2016.год.);
  • Правила заштите од пожара (бр. 2368 од 20.09.2011.год.);
  • Правилник о организацији и систематизацији послова (радних места)(бр. 2025 од 26.10.2017. године);
  • Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (бр. 553/1 од 12.03.2014.год.)
  • Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке ради усаглашавања са Законом о јавним набавкама (бр. 2273 од 09.10.2015.год.)
  • Програм обуке из области заштите од пожара (бр. 2368/1 од 20.09.2011. год.);
  • Етички кодекс ЈКП "Стандард" Књажевац (бр.1764 од 14.09.2017. год.);
  • Кодекс понашања запослених у ЈКП "Стандард" Књажевац (бр. 429 од 07.03.2017. год.) ;
  • Правилник о унутрашњом узбуњивању  (бр. 1470 од 18.06.2015. год.);
  • Правилник о условима и начину накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада запослених у ЈКП "Стандард" Књажевац (бр. 1790 од 20.09.2017. год.);
  • Правилник о поклонима са протоколарном наменом (бр. 465 од 10.03.2017. год.);
  • Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за запослене у ЈКП "Стандард" Књажевац (бр. 466 од 10.03.2017. год.)
  • Правилник о садржини, облику, величини и употреби печата и штамбиља ЈКП "Стандард" Књажевац (бр. 1827 од 26.09.2017. год.)
  • Правилник о коришћењу информационог система за управљање ЈКП (Мис) и организовању база података у складу са правилником о организацији и систематизацији послова у ЈКП Стандард Књажевац (бр. 400/1 од 23.02.2015. год.)
  • План интегритета- други циклус 2016-2019
  • Уговор о обављање комуналне делатности у области производње и дистрибуције воде и пречишћавање и одвођење отпадних вода на подручју Општине Књажевцу (бр. 1480 од 18.06.2015. год.)
  • Правилник о коришћењу службених моторних возила и спровођењу послова безбедности саобраћаја у јавном комуналном предузећу" Стандард" Књажевац (бр. 573 од 29.03.2018. год.)
  • Правилник о понашању запослених у спречавању сукоба интереса (бр. 2167 од 25.06.2018. год.)
  • Правилнико безбедности информационо - комуникационог система Јавног комуналног предузећа „Стандард“Књажевац (бр. 2723 од 20.09.2018. год.)
  • Правилник о стручном усавршавању и додатном образовању запослених у ЈКП "Стандард" Књажевац (бр. 2167/1 од 20.06.2018. год.)
  • Правилник о поступку запошљавања (бр.3119/1 од 29.01.2019. год.)
  • Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи (бр.3180/1 од 29.01.2019. год.)
  • Правилник привремени и повремени послови- уговор о делу (бр.3131/1 од 29.01.2019. год.)
  • Правилник о оцењивању запослених у ЈКП Стандард Књажевац (бр.1127 од 25.06.2019. год.)
  • Правилник о награђивању и санкционисању запослених у ЈКП Стандард Књажевац (бр.1128 од 25.06.2019. год.)
  • Обавештење о начину и месту пријема рекламације (бр.1018/1 од 25.06.2021. год.)
  • Обавештење о обавези трговаца (бр.2358/1 од 20.12.2022. год.)
  • Одлука о формирању комисије за решавање рекламације потрошача (бр.2359/2 од 20.12.2022. год.)
  • Одлука о формирању Саветодавног тела за заштиту потрошача (бр.2359-1 од 20.12.2022. год)