петак 14 јун 2024

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће "Стандард" Књажевац основано је 28. децембра 1989. године Одлуком о организовању радне организације комуналних делатности „Стандард“ Књажевац као Јавног комуналног предузећа. У свом постојању вршена је честа измена оснивачког акта и усклађивање са законском регулативом. Одлуком о промени Оснивачког акта ЈКП ''Стандард'' Књажевац ради усклађивања са законским прописима (''Сл. Лист Општине'' број 23/2016) као и Одлуком о допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП ''Стандард'' Књажевац ради усклађивања са законским прописима (''Сл. Лист Општине'' број  27/016) и Одлуке о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП ''Стандард'' Књажевац ради усклађивања са законским прописима (''Сл. Лист Општине'' број  28/16) дефинисане су надлежности и поверене делатности од стране оснивача. 

Основне делатности Јавног комуналног предузећа "Стандард" су: 

Уз осавремењивање основних средстава, унапређење квалификационе структуре запослених и организације предузећа, омогућује се извршење све бројнијих и сложенијих послова и побољшање квалитета услуга.

У складу са Законом о Јавним предузећима управљање у ЈКПСтандард“ је организовано као једнодомно, тј. органи управљања су надзорни одбор који сачињавају 3 чланова и директор предузећа.