петак 14 јун 2024

ПЛАЋАЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Корисници комуналних услуга своје обавезе према ЈКП „Стандард" Књажевац могу да измире:

1. Готовинским уплатама
2. Безготовинским преносом средстава
3. Трајним налогом

Готовинске уплате

Готовинске уплате купци комуналних услуга могу да изврше на благајни ЈКП „Стандард" Књажевац, у улици Капларова 8А и у банкама и поштама.
Уколико купци комуналних услуга своје обавезе измирују на благајни ЈКП „Стандард" Књажевац довољно је да донесу књижицу за плаћање воде или извоза смећа.
У банкама и поштама купци комуналних услуга могу да изврше уплату преко књижице ЈКП „Стандард"-а или преко опште уплатнице.
Уколико се плаћање комуналних услуга врши у банкама и поштама путем опште уплатнице неопходно је, осим основних података о купцу, уписати и:

• основне податке о купцу (име и презиме, адреса...)
• шифру потрошача (налази се на обрачуну)
• назив услуге (вода или извоз смећа)
• позив на број (налази се на обрачуну – горњи леви угао)
• износ који се уплаћује

Уплате комуналних услуга које се врше на благајни ЈКП „Стандард" Књажевац су без провизије, док се за уплате извршене у банкама и поштама наплаћује провизија према тарифама платног промета.

Безготовинске уплате

Безготовинске уплате врше се путем налога за пренос средстава или путем електронског банкарства.
Безготовинске уплате правна лица и буџетски корисници врше преко текућих рачуна ЈКП „Стандард" Књажевац број:

200-2367850102921-29 који је отворен у Поштанској штедионици, АД Београд,
205-81307-25 који је отворен код Комерцијалне банке, АД Београд,
160-315223-60 који је отворен код Банке Интесе, АД Београд,
180-7141250000008-39 који је отворен код Алфа банк, АД Београд,
170-30005846000-46 који је отворен код Уникредит банк, АД Београд.

Безготовинске уплате физичка лица врше преко истих бројева текућих рачуна као правна лица и буџетки корисници.
При попуњавању налога за пренос обавезно уписати:

• основне податке о купцу (име и презиме, адреса...)
• шифру потрошача (налази се на рачуну)
• позив на број (налази се на рачуну)
• назив услуге (вода или извоз смећа)
• износ који се уплаћује

Плаћање путем трајног налога

Трајни налог је услуга коју нуди већина банака. Представља уговорни однос између власника рачуна и банке, на основу којег власник рачуна даје овлашћење банци да са његовог рачуна и у његово име обавља месечна плаћања у износу који одреди клијент банке, односно купац услуга ЈКП „Стандард" Књажевац.
За ову услугу, власници рачуна пре склапања Уговора, требало би да доставе тачне податке о врсти услуге, позиву на број и шифрама купца услуга (који се налазе на обрачуну за физичка лица или на рачуну за правна лица) и одреде фиксни месечни износ који ће банка уплаћивати на рачун ЈКП „Стандард"-а.
Пренос средстава путем трајног налога за правна и физичка лица врши се преко текућих рачуна ЈКП „Стандард"- а:

200-2367850102921-29 који је отворен у Поштанској штедионици, АД Београд,
205-81307-25 који је отворен код Комерцијалне банке, АД Београд,
160-315223-60 који је отворен код Банkе Интесе, АД Београд,
180-7141250000008-39 који је отворен код Алфа банке, АД Београд,
170-30005846000-46 који је отворен код Уникредит банке, АД Београд.

Коришћењем трајног налога, избегавате одлазак на шалтере благајни, стајање у редовима, трајно решавате обавезу плаћања рачуна, уз једноставну процедуру и рационално коришћење времена.