субота 25 мај 2024

За све радове који подлежу Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 24/11 и 145/14), процедуру пројектовања и извођења спроводе надлежни органи кроз ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ у којој учествује и ЈКП „Стандард"- Књажевац (за нове објекте који се граде, за доградњу и надоградњу, за реконструкцију, санацију и адаптацију постојећих објеката, за пренамену и физичку деобу у постојећим објектима и линијску инфраструктуру).

Прикључење постојећих објеката који се први пут прикључују, са грађевинском дозволом или са уверењем да су у поступку легализације, за раздвајање корисника, за уградњу индивидуалних водомера у постојеће засебне делове објекта и даље важи постојећи поступак пројектовања и прикључења.

Прикључење  на водоводну и канализациону мрежу, обавља се по процедури која је дата у наставку и која је у складу са Одлуком о снабдевању водом за пиће на територији Општине Књажевац ("Сл. Лист Општине" бр. 5/14) и Одлуком о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији Општине Књажевац ("Сл. Лист Општине" бр. 5/14).

Blok sema prikljucenja

Подношење захтева

Подношење захтева се уписује на посебном обрасцу за подношење захтева. Образац се попуњава са свим подацима.
Образац бр.1

Потребна документација

Потребна документација за подношење захтева :

- Одобрење за градњу (за Књажевац и села када је у питању нови објекати)

- Стари објекти – општинска управа издаје потврду са наменом за прикључење на водовод и канализацију)

- Потврда МЗ о измирењу новчаних обавеза

- Потврда ЈП Дирекције за Развој (код неких се не издаје)

- Копија плана- катастар непокретности

- Потврда о снимању прикључка (за Књажевац)

Обавештење о начину прикључка

УПУТСТВО: Странка добија упутство о прикључењу на јавни водовод и канализацију и потписује се да је упозната са функционисањем система водоснабдевања и одвођење отпадних вода (прилог: образац техничко упутство).

Излазак на терен

На терену се на лицу места одређује место прикључка и узимају мере за израду скице (положај шахте, висина, дужина, дубина ископа, постојање асфалта, бетона и остале податке од значаја за прикључење).

Израда скице

У приближној размери црта се скица прикључка која служи за израду закључнице и као документ за уцртавање инсталација код добијања дозволе за раскопавање јавних површина.

Израда закључнице

Израда закључнице подразумева финансијски предрачун са свим претпостављеним параметрима потребним за израду прикључка. Служи за уплату аванса.

Уплата за снимање прикључка

Странка уплаћује снимање прикључка код овлашћених геодетских бироа и доноси један примерак потврде о уплати ради комплетирања документације.

Налог за прикључак

На основу уплате закључнице и потврде о уплати за снимање прикључка (у случају асфалтираних површна и дозволе за прекопавање) Служба развојно техничких послова предај налог за прикључење служби водовода и канализације. 

Израда прикључка

На основу датог налога за прикључење радна јединица водовода врши план и припрему за прикључење на јавни водовод и канализацију у складу са условима на терену. Предвиђена екипа за прикључење на лицу места врши спајање на јавни водовод и канализацију.

Обавештење надлежној служби за снимање прикључка

Радна јединица водовод је дужна да обавести овлашћен геодетски биро код кога је извршена уплата за снимање прикључка, 24 часа пре израде прикључка о датуму прикључења.

Достава извештаја, требовања, фактурисање

Након извршеног прикључења на лицу места се мере подаци о елементима прикључка и уписују у образац "извештај о раду" који оверава власник прикључка. Попуњени обрасци се достављају Служби развојно техничких послова на фактурисање. Референт Развојно техничке службе врши фактурисање изведених радова. У рачуну се након суме изведених радова одбија уплаћени износ аванса по закључници. Рачун се доставља финансијској служби која поштом доставња рачун странци.

Упис у евиденцију корисника

Након испостављања фактуре врши се унос података о кориснику у образац за евиденцију. Уписује се име и презиме корисника, адреса, датум прикључења, број водомера, стање на водомеру, пречник прикључка и остали потребни подаци потребни за прикључење. Подаци из евиденције се уносе у припремљену компјутерску базу података о корисницима. 

Архива корисника

Сваког месеца у периоду од 1-5 се књига евиденције корисника доставља инкасантској служби која врши задужење корисника и архивирање података. На основу достављених података врши се задужење корисника у финансијској служби.