петак 14 јун 2024

На основу Закона о управљању отпадом, („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009 И 88/2010), отпад се разврстава и класификује  на следећи начин:

    • Комунални отпад (кућни отпад), који може бити: инертни, опасан и неопасан 
    • Комерцијални отпад
    • Индустријски отпад

Комунални отпад је отпад из домаћинстава, који се свакодневно сакупља, као и кабасти отпад, баштенски отпад и сл. који се периодично ствара и сакупља.

Комерцијални  отпад  настаје у предузећима, установама и институцијама које се баве услугама, трговином, забавом, спортом и рекреацијом или другим видовима активности и представља сав отпад који не долази из домаћинстава и индустрије.

Индустријски отпад представља отпад из индустрије,  осим отпада из каменолома и рудника.

Комунални отпад се сакупља, третира и одлаже у складу са прописима којима се уређују комуналне делатности.  Јединице локалне самоуправе обезбеђују контејнере или  посуде за прикупљање комуналног отпада  који се организовано одвози на депонују. Опасан отпад из домаћинстава, као што су боје, лакови, пестициди, батерије и сл. не одлаже се на депонију, већ се предаје на места предвиђена за то.

ЈКП „Стандард“ послује у складу са Одлуком о одржавању чистоће и депоније („Службени лист општина“ број 12/2000) и са Локалним планом управљања отпадом (2011-2012) усвојеним од стране СО Књажевац октобра 2011.

На депонији којом руководи  ЈКП „Стандард“ Књажевац  дозвољено је одлагање следећих врста отпада:

vrste otpada foto

-          Комунални чврсти отпад из домаћинстава и пословних простора

-          Чврсти отпад са јавних површина

-          Инертан индустријски отпад

-          Медицински отпад који не садржи токсичне материје и патогене честице

-          Остали отпад (грађевински шут, муљ са постројења за пречишћавање отпадних вода и сл.)

Забрањено је одлагање следећих врста отпада:

-          Индустријски отпад који има својства опасног отпада

-          Медицински отпад који садржи токсичне материје и патогене клице

-          Отпад животињског порекла

-          Радиоактивни отпад

Оператер на депонији дужан је да, у складу са законом, одбије прихватање отпада, који не испуњава услове за одлагање на депонији, помешан је са неким другим врстама отпада, односно представља опасност по здравље људи и животну средину