среда 17 јул 2024

ПОСТУПАК ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКАТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ У ОКВИРУ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

Изменом и допуном Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 24/11 и 145/14) установљена је обједињена процедура као скуп поступака и активности у вези са изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, која се примењује од 01.03.2015.године.

Процедура обухвата поступке издавања локацијских услова, грађевинске дозволе, пријаве радова, прикључења објекта на инфраструктуру, употребне дозволе, укњижбе објекта и доделе кућног броја.

Обједињену процедуру спроводи надлежни орган Општине, коме странке предају захтеве а преко портала за електронско подношење пријава на адреси: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

Правилником и Уредбом дефинисан је начин поступања у оквиру обједињене процедуре при издавању локацијских услова, прикључења објекта на водоводну и канализациону мрежу.

Захтеве који се односе на делокруг рада ЈКП Стандард- Књажевац, надлежни орган прослеђује РЈ Развојно техничких послова, која се налази на локацији Девете Бригаде бб- Вашариште и који у законски утврђеном временском року враћа надлежном органу.

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

За потребе издавања локацијских услова за катастарску парцелу, више катастарских парцела или комплекс, који испуњава услов за грађевинску парцелу, ЈКП издаје услове за пројектовање и прикључење искључиво на захтев надлежног органа, а о трошку подносиоца захтева и на основу достављене прописане документације.

Накнада за издавање локацијских услова за водовод и за канализацију наведена је у изводу из ЦЕНОВНИКА. Оквирни износ накнаде за индивидуалне стамбене објекте је око 3 000 динара а за остале објекте 5 350 динара, и подлеже изменама на годишњем нивоу. Плаћа се налогом за уплату тако што се један налог везује само за једне локацијске услове под бројем предмета, који се наводи у пољу сврха уплате.

ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ

Између пријаве радова и техничког пријема за добијање употребне дозволе, ЈКП треба да омогући прикључење објекта и прими прикључак у систем одржавања водоводне и канализационе мреже. Поступак започиње странка предајом захтева преко портала за електронско подношење пријава на адреси: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

Пре подношења захтева за прикључење неопходно је склопити уговор са ЈКП „Стандард" о пружању ових услуга, у коме се регулишу међусобне обавезе, у складу са Одлуком о снабдевању водом за пиће на територији општине Књажевац и Одлуком о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Књажевац.

У нашем предузећу се плаћа накнада за прикључење, чиме се остварује право на реализацију прикључка. Висина накнаде је условљена обимом радова неопходних за реализацију прикључења објекта и која се дефинише предмером и предрачуном предвиђених радова уз исказивање количина и цена из важећег ценовника ЈКП, на дан израде предрачуна. У склопу издавања локацијских услова исказује се оквирна вредност накнаде за прикључење у том тренутку. Након завршетка свих радова на прикључењу врши се коначан обрачун изведених радова и достава рачуна као и обавештења надлежног органа општине о извршеном прикључењу објекта.

Пре извођења коначног прикључка за објекат, у фази изградње објекта, за потребе градилишта, инвеститори ће се обраћати надлежном органу захтевом за привремено прикључење.

У случају да се за потребе прикључења објекта пројектује и изводи део уличне мреже (што ће бити предвиђено уговором и грађевинском дозволом), предуслов за прикључење је достављање пројекта спољне мреже и пројекта изведеног стања мреже.
По реализацији прикључка, достављању геодетског снимка прикључка и његовом примању у систем одржавања ЈКП ће писмено потврђивати пријем прикључка о чему ће обавештавати надлежни орган.